Ten, který přichází
cs sk
Ten, který přichází

Poslechněte si knihu " Myšlenky o naději ", kterou také namluvil Alfréd Strejček. Přečíst knihu

Závěr

87. kapitola - Návrat do nebe

Zaslíbení druhého příchodu

Ježíš Kristus zaslíbil: „V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo. A odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.“ (Jan 14,2–3)

Jak se Ježíš vrátí?

Osobně v doprovodu andělů

Kristus přijde pro svůj lid osobně, nikdo jej nebude zastupovat. On sám povede slavnostní nebeský průvod velkého množství andělů. Navrátí se jako Vládce vesmíru. Celý vesmír bude pozorovat tuto velkolepou a nejslavnější událost.

„…sám Pán sestoupí z nebe…“ (1 Te 4,16)

„Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy.“ (Mt 25,31)

Bible hovoří o  doslovném příchodu, nejedná se o  obrazné či symbolické vyjádření. Ježíšův druhý příchod bude stejně viditelný a  osobní jako jeho nanebevstoupení.

„Muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe.“ (Sk 1,11)

„Syn člověka má přijít v slávě svého Otce se svými anděly…“ (Mt 16,27)

Viditelně, slyšitelně

Jeho příchod bude celosvětovou událostí viditelnou a  slyšitelnou pro všechny obyvatele země. Nepřijde tajně, ani se nezjeví jen vyvolené skupině lidí. Nebude to nějaký vnitřní a neviditelný prožitek jednotlivce či skupiny lidí, ale skutečné setkání s viditelnou osobou.

„Neboť jako když blesk vychází od východu a je vidět až na západ, tak bude i příchod Syna člověka.“ (Mt 24,27)

„Hle, přichází s oblaky a uzří jej každé oko, i ti, kteří jej probodli…“ (Zj 1,7)

„…za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a  Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe…“ (1 Te 4,16)

„Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít v prsa všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou.“ (Mt 24,30)

„A pošle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř větrů, od jednoho nejzazšího konce nebes až k jejich druhému nejzazšímu konci.“ (Mt 24,31)

Nevstoupí na zem

Při svém příchodu Ježíš zůstane v ovzduší nad naší zemí. Nesestoupí na ni, aby po ní chodil, nebo se zde dokonce zabydlel. Nebude konat žádná shromáždění a nebude mít žádné proslovy.

„Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem.“ (1 Te 4,17)

Proč přijde

Ježíš Kristus přijde vyřešit problémy lidstva – hřích, zlo a jejich následky. Pro lidi milující Boha začne opravdový a radostí naplněný život, který už nebude narušován nemocemi, smrtí ani problémy.

„A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly. Ten, který seděl na trůnu, řekl: ‚Hle, činím všechno nové…‘ “ (Zj 21,4–5)

„…očekáváme tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho Zachránce Ježíše Krista.“ (Tt 2,13)

„Vždyť celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení Božích synů… a má naději, že i ono samo bude vysvobozeno z otroctví zániku do slavné svobody Božích dětí.“ (Ř 8,19–21)

Přijde vzkřísit všechny, kdo mu opravdově věřili, nesobecky ho milovali a žili podle jeho rad a přikázání. V ten den budou zlomena pouta smrti a všichni lidé, kteří složili svou naději v Bohu, budou probuzeni k životu.

„Amen, amen, pravím vám, že přichází hodina, a nyní je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a ti, kdo uslyší, budou žít.“ (J 5,25)

„Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede s ním. Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým: My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli, protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem. Proto se těmito slovy navzájem povzbuzujte.“ (1 Te 4,14–18)

„Hle, říkám vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, při zvuku poslední polnice. Zazní polnice, a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. Neboť toto porušitelné tělo musí obléci neporušitelnost a toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost.“ (1 K 15,51–53)

Všichni lidé, kteří se stavěli proti Bohu, proti pravému, smysluplnému životu, zahynou, neboť odmítli Dárce života. Postavili se proti lásce, pravdě, spravedlnosti a svobodě.

„Syn člověka má přijít v slávě svého Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“ (Mt 16,27)

„Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože (den příchodu našeho Pána Ježíše Krista) nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. A potom bude zjeven ten Bezzákonný, kterého Pán Ježíš odstraní dechem svých úst a zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu.“ (2 Te 2,3.4.8)

Kdy přijde

Druhý příchod Pána Ježíše určitě nastane, Bible o této události hovoří na mnoha místech s neotřesitelnou jistotou. Bůh chce zachránit každého člověka, proto je stále ještě možné navázat vztah s Bohem, a tak změnit nasměrování svého života.

„Hle, přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo.“ (Zj 22,12)

„O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, jenom sám Otec.“ (Mt 24,36)

„Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k nám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.“ (2 Pt 3,9)

„Buďte i vy trpěliví a upevněte svá srdce, protože Pánův příchod se přiblížil.“ (Jk 5,8)

„To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy. Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.“ (1 Ti m 2,3–5)

Bible neuvádí přesnou dobu Ježíšova návratu, na začátku 19. století však začala tzv. doba konce. Kristův příchod je velmi blízko, což naznačuje současný stav světa i naplnění většiny biblických proroctví (je to např. proroctví o 1260 letech – pronásledování Božího lidu ve středověku – nebo jiná proroctví a objevení dalších biblických pravd v průběhu 19. století).

„Ale ty, Danieli, ta slova uzavři a tu knihu zapečeť až do času konce. Mnozí budou prohledávat a poznání se rozmnoží.“ (Da 12,4)

 „Bude pronášet slova proti Nejvyššímu a svatým Nejvyššího nedá pokoj. Bude také uvažovat, že změní doby a právo, a budou mu do ruky vydány až do času a časů a půl času.“ (Da 7,25) (Poznámka: doby = doby k bohoslužbám a svátky; právo = Boží zákon)

„A žena utekla do pustiny, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní.“ (Zj 12,6) (Poznámka: žena = Boží lid; v proroctví jeden den = jeden rok)

Lidé toužící po Kristu a očekávající jeho příchod budou na tento příchod připraveni, pro ostatní to bude náhlá a překvapivá událost.

„Vždyť sami přesně víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Když lidé budou říkat: ‚Pokoj a bezpečí‘, tehdy na ně náhle přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu, a jistě neuniknou.“ (1 Te 5,2.3)

Znamení návratu

Ježíš poukázal na různá znamení, která budou předcházet jeho druhému příchodu:

Znamení ve společenské oblasti

Materiální věci a  hodnoty jsou pro každodenní život nepostradatelné, nemají však být v životě na prvním místě. Honba za slávou, bohatstvím a úspěchem odvádí člověka od toho nejdůležitějšího – úzkého osobního společenství s Bohem.

„…Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ (Mt 6,24)

„Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ (Mt 6,21)

Války trápily lidstvo v průběhu celých dějin, nikdy ale nebyly tak hrozné a zničující jako ve 20. století. Dnešní lokální vojenské spory mohou snadno zažehnout globální konflikt.

„Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec.“ (Mt 24,6)

Morové epidemie dokázaly v minulosti zdecimovat obyvatelstvo, ale rozsah epidemií nebezpečných nakažlivých nemocí v dnešní době, navzdory pokroku v lékařství, je alarmující.

I přes rozvojovou a humanitární pomoc přetrvává v mnohých zemích nedostatečné zásobování potravinami a léky.

„…budou hladomory a zemětřesení na různých místech.“ (Mt 24,7)

Znamení v přírodě

Intenzita zemětřesení na celé planetě se v posledních letech neustále zvyšuje. Je stále více katastrof zapříčiněných lidskou činností, jako například znečišťování ovzduší, vody a půdy toxickými odpady, dále kyselé deště, skleníkový efekt, vyčerpávání přírodních zdrojů minerálů, energie, čisté vody apod.

Znamení v náboženské oblasti

Kromě zkaženosti bezbožného světa jde i  o úpadek těch, kteří tvrdí, že patří Bohu. Ti to lidé se budou přidržovat různých obřadních forem, budou snižovat závaznost Božích přikázání, budou popírat realitu nadpřirozeného Božího zásahu do dějin lidstva a skutečnost duchovního boje mezi Kristem a satanem.

„Toto však věz, že v  posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí…“

(2 Tm 3,1–5)

„A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých.“ (Mt 24,12)

V oblasti náboženských zkušeností dochází k velkému oživení, jak pravému, tak falešnému. Dojde k celosvětovému rozmachu hlásání evangelia. Mnozí lidé tak opravdově přijmou Ježíše Krista za svého Spasitele a Pána. Celá Bible nebo její části byly přeloženy do tisíců jazyků a biblické společnosti ji všude rozšiřují.

„Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.“ (Mt 24,14)

V náboženské oblasti je však třeba počítat i s mnohými těžko rozlišitelnými podvody, neboť povstanou lživí mesiášové a proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, kterými svedou mnohé.

„Tehdy, když by vám někdo řekl: ‚Hle, zde je Kristus!‘, nebo ‚ Je zde!‘, nevěřte. Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené.“ (Mt 24,23–24)

„Objeví se osoby, které se budou vydávat za Krista a budou vyžadovat tituly a pocty, které patří Vykupiteli. Budou zázračně uzdravovat a tvrdit, že mají zjevení z nebe, která však budou odporovat výrokům Písma.“ (Velké drama věků, 39. kap., str. 403; GC str. 624)

Napodobit příchod Pána Ježíše se pokusí i satan, Boží odpůrce:

„Vrcholným činem tohoto podvodného dramatu bude satanovo napodobení Ježíše Krista. Církev již dlouho tvrdí, že očekává příchod Spasitele jako splnění svých nadějí. Boží nepřítel tedy zdánlivě napodobí Kristův příchod. V různých částech světa se satan lidem ukáže jako vznešená bytost oslňující krásy, podobající se Božímu Synu, jak ho popisuje Jan ve Zjevení (Zj 1,13–15). Slávu, která ho bude obklopovat, nepřekoná nic, co dosud spatřilo lidské oko. Zazní vítězoslavné volání: ‚Kristus přichází! Kristus přichází!‘ Lidé před ním budou padat v úctě na zem, on pozvedne ruce a bude jim žehnat, jako Kristus žehnal svým učedníkům, když žil na zemi.“ (Velké drama věků, 39. kap., str. 403; GC str. 624)

Příprava na Ježíšův příchod

Kristus přijde brzy. To je naléhavá výzva k bdělosti pro každou generaci. Chce, abychom byli na jeho příchod připraveni a nenechali se jím zaskočit, a proto nás vede k životnímu stylu odpovídajícímu vážnosti doby.

„Buďte i vy trpěliví a upevněte svá srdce, protože Pánův příchod se přiblížil.“ (Jk 5,8)

„Pánův den přijde jako zloděj v noci…“ (2 Pt 3,10)

„Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den přepadl jako zloděj. Neboť vy všichni jste synové světla a  synové dne. Nepatříme noci ani tmě. Proto tedy nespěme jako ti ostatní, nýbrž buďme bdělí a střízliví. Vždyť ti, kdo spí, spí v noci. A ti, kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečeni v pancíř víry a lásky a v přilbu naděje spasení.“ (1 Tes 5,4–8)

Čekání na Ježíšův příchod nevede k pasivitě, ale k aktivní a nezištné službě druhým.

„Potom řekne Král těm po své pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte do dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, žíznil jsem a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a ujali jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.‘ Tehdy mu spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě spatřili hladového a dali jsme ti najíst, nebo žíznivého a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě spatřili jako cizince a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě spatřili nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou?‘ Král jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili.‘ “ (Mt 25,34–40)

Všem lidem je třeba vydat svědectví o láskyplném a milostivém Bohu Stvořiteli a o jeho plánu záchrany této planety.

„Ježíš přistoupil a promluvil k nim: ‚Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi a na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku.‘ “ (Mt 28,18–20)

87. kapitola - Návrat do nebe
Sdílet

Seznam kapitol

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše