Ten, který přichází
cs sk
Ten, který přichází

Poslechněte si knihu " Myšlenky o naději ", kterou také namluvil Alfréd Strejček. Přečíst knihu

34. kapitola - Pozvání k odpočinku

33. kapitola - Ježíšova rodina 35. kapitola - Bouře na jezeře

„Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete
a nesete tíhu břemen, najdete u mne klid a úlevu.“ (Matoušovo evangelium 11,28)

Při pohledu na tvrdě pracující obyvatele Galileje Ježíš zatoužil zmírnit jejich námahu a starosti. Řekl: „Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a nesete tíhu břemen, najdete u mne klid a úlevu.“ Pozoroval jejich každodenní vyčerpání způsobené neustálými starostmi o živobytí a prahnutím po materiálních věcech a radovánkách. V jejich životech chybělo porozumění Boží lásce a Boží vůli.

Vybídl je tedy: „Přijměte mé rady a učte se ode mne, neboť mám tiché a pokorné srdce. U mne získáte mír a odpočinutí své duše.“

Tímto vybídnutím Ježíš oslovil každého člověka. Život přináší mnohé problémy a my neseme různě velká břemena – někdo lehčí, jiný těžší. Největším břemenem jsou výčitky svědomí a pocit viny. Rozhodneme-li se je nést sami, utrápíme se. Dobrou zprávou je, že Ježíš přišel na svět, aby na sebe vzal vinu a tíhu všech našich starostí, trápení a bolesti.

Ježíš nyní řídí celý vesmír z nebeského trůnu. Lidem dobře rozumí a ztotožňuje se s nimi. Ze své zkušenosti života na této zemi si je plně vědom našich slabostí, tužeb, potřeb a síly pokušení. I na něj doléhala stejná pokušení jako na nás, ale on obstál ve všech zkouškách. Nikdy nezhřešil a své vítězství a sílu k odolání pokušení nabízí i nám.

Ať už se nacházíme v jakékoli situaci a čelíme jakémukoli pokušení nebo problému, vždy můžeme Ježíše požádat o pomoc. Dá nám sílu, moudrost a vytrvalost vyrovnat se s problémem.

Povzbuzuje nás: „Přijměte mé rady a učte se ode mne.“ Ježíš si velmi přeje, abychom žili podle jeho vůle, podle zákona lásky, který chce vepsat do našich srdcí, a ne podle našich zkreslených představ a nedokonalé moudrosti.

On sám žil na této zemi podobným způsobem. Řekl: „Přišel jsem z nebe ne proto, abych dělal, co chci, ale abych plnil vůli nebeského Otce.“

Příčiny problémů

Lidé si způsobují mnoho potíží a problémů, snaží-li se žít podle pravidel a měřítek povrchního světa, který je obklopuje. V touze po získání majetku, slávy a moci se ženou do ničivého kolotoče každodenního života, kterému zcela podlehnou. Naloží si na sebe tolik břemen, tolik povinností a úkolů, že se po nějaké době zcela vyčerpají. Bůh nás vybízí, abychom mu svěřili starosti o živobytí a všechny naše problémy. Pokud dáme službu Bohu na první místo ve svém životě a naplníme jej úctou a chválením Ježíše, zjistíme, že Ježíš se tisíci způsoby o nás postará a naše problémy vyřeší.

Bible obsahuje rady, které vedou k rozvážnému životu zde na zemi a připravují k životu věčnému na nově stvořené zemi. Osvobozuje nás od nesprávných představ, špatných zvyků a nezdravého způsobu života, jež jsme přijali od tohoto světa.

V Ježíšově srdci vždy vládl dokonalý pokoj. Chvála v něm nikdy nevzbuzovala pýchu a kritika či zklamání ho nevedly k malomyslnosti. Neztrácel odvahu ani ve chvílích značného nebezpečí či odmítání. Mnozí z jeho následovníků jsou častokrát bojácní a ustaraní, protože se plně nespoléhají na Boha. Boží pokoj přichází jedině s úplným odevzdáním se Ježíši. Pak nás potíže a problémy nemohou udolat.

Pokud prožijeme znovuzrození, tedy změnu našeho uvažování a životního nasměrování, budeme uvažovat podobně jako Ježíš. Nebudeme už chtít žít podle sebe, nebudeme toužit po vyvýšení a slávě. Budeme se chtít řídit radami toho nejlepšího Učitele. Dojdeme k poznání, že výsledek našeho úsilí závisí na Božím požehnání a ne na naší vlastní síle a schopnostech. Když Ježíši odevzdáme své plány a přání, pomůže nám zvládat náš život. Získáme tak v srdci pokoj, který nám nic a nikdo nevezme.

Ježíšova přítomnost v našem srdci je ta největší přednost, kterou můžeme na tomto světě mít.

K zamyšlení:

  1. Jaká jsou ta nejtěžší břemena, která neseme? Chceme je nést sami?
  2. Jak můžeme v tomto neklidném světě získat vnitřní klid a vyrovnanost?

Biblické texty k tomuto tématu:

Mt 11,28–30; Ž 147,3; Ex 33,13–14; Jr 6,16; Iz 48,18Iz 26,3

33. kapitola - Ježíšova rodina 35. kapitola - Bouře na jezeře
Sdílet

Seznam kapitol

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše